شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱

سیدعلی ساقی نوشته:

تـاب بـنـفـشـه مـی‌دهـد طـُــرّه‌ی مُـشک ســای تـو

پــرده‌ی غـنـچــه مـی‌درد خـنـــده‌ی دلـگـشــــای تـو

تاب : پیچ دادن – تابیدن – پرتو افکن -نور افشان -گرمی پیچ وخم که درریسمان وزلف وامثالِ آن بیافتد. ، طاقت و تحمّل وتوانایی ، داغ کردن و سرخ کردن (تابه : داغ کننده) دراینجا علاوه برمعانیِ یادشده، “خشم و عتاب” نیز موردِ نظر ومقصودِ شاعراست.

“تابِ بفشه می‌دهد” تقریباًهمه یِ معناهای فوق الذکرراشامل می شود.به بیانی ساده تر : بنفشه از حسادتِ طُرّه یِ تو پیچ و تاب پیدا کرده است. بنفشه از رَشکِ‌زلفت پُرتاب و پیچ شده. زلفِ توبنفشه را خجالت زده و اندوهگین می‌کند،اوراعصبی کرده ومی رنجاند،بنفشه ازدرد به خودمی پیچد.به بازارِبنفشه رونق وگرمی می بخشدو….

(بنفشه = نوعی گل ؛ البته نه این گل بنفشه‌ای که امروزه در چند رنگ در باغچه‌ها و گدانها می‌کاریم ، “دکتر شفیعی کدکنی” در کتاب “مفلس کیمیاگر” می‌گوید : این بنفشه های امروزی را در افغانستان گل “آدم‌چهره” می‌گویند [از آن جهت که اگر دقت کنیم به شکل چهره‌ی آدمی است] بنفشه‌ای که در ادبیات ما از قدیم آمده ، گلی بوده است فقط به رنگ بنفش که پشتش خمیده و دارای طرّه‌ای (میله‌های پرچم گل) پیچ در پیچ بوده مانند مفتولهایی که دور هم پیچیده باشند :

بنفشه طـرّه‌یِ مفتولِ خود گره می‌زد

صـبـا حکایت زلـف تـو در میان انـداخت

طرّه:بخشی از زلف که برپیشانی ریخته شود.

مُشک: ماده‌ی سیاه رنگ و بسیار خوشبـویی است که از نافه‌یِ نوعی آهو که زیستـگاهش در چین است (معروف به آهوی ختن) به دست می‌آیـد ، کیسه‌ای (غده‌ای) در زیر ناف آهوی مشکین قرار دارد (نافـه) که در بهار از مشک پـر می‌شود ، وقتی نافه پر از مشک شد شروع به خارش می‌کند و آهو شکم خود را بر سنگهای تیز می‌کشد و نافه پاره می‌شود و بر سنگ می‌ریزد و دشت سرشار از بوی خوش می‌گردد ، مردم در سراسر صحرا می‌گردند و این مشک ها را جمع آوری می‌کنند و آن را می‌سایندتاعطرِآن درآید.

سـا:۱-ساینده(مشک هنگامی که ساییده شود معطّرمی شود) زلفت گویی که هرلحظه مشک می سابد.

۲- : پسوندِ شباهت است مثلِ: “مـهـ سـا ” مانند مـاه” در این صورت “مُشک سا” به معنایِ ” مانندِمشک” هم سیاهست ، هم خوشبوست.

پـرده دریـدن : الف : حجاب را پاره کردن و پرده راکنار زدن ،گلبرگهای غنچه را پاره و پرپر می‌کند ، ب : هتاکی کردن ، کسی را بی آبروکردن

غنچـه : ۱- گلی که هنوزنشکفته ۲-استعاره از دهانِ تنگ

خنده هایِ توکه سببِ گشایشِ دل می شود، الف):غنچه رابی آبروکرده وازارزشِ اوکاسته است یعنى پرده یِ ناموسِ او را می درد.

ب): خنده هایِ توبادریدنِ پرده های گلی که هنوزنشکفته،باعثِ شکوفاییِ غنچه وظهورِگل می گردد.

در مصرع اول : زلف تـو از زلف بنفشه پر پیچ و تاب‌تـر و زیباتـر است.

در مصرع دوم : لب تـو از غنچه زیباتـر است.

طرّه یِ سیاه و خوشبویِ تـو آنچنان پر پیچ و تاب است که بنفشه در برابرش خجالت می‌کشد و خشمگین می‌شود ،خنده‌یِ دلگشایِ تـو آبرویِ غنچه را می‌برد و او را خجالت زده می‌کند.حاصل اینکه:وقتی که باغنچه یِ لبانت می خندی(تنگ دهانی)،دهانت که شکفته می شودگل ظهورپیدامی کند.

سرگهم چه خوش آمدکه بلبلی گلبانگ

به غنچه می زد ومی گفت درسخنرانی

که تنگدل چه نشینی زپرده بیرون آی

که درخُم است شرابی چولعل رمّانی

ای گـلِ خـوش نـسـیـمِ مـن بـلـبـلِ خـویش را مسوز

کـز سـرِ صـدق می‌کنـد شب همه شب دعـــای تـو

گل : استعاره از معشوق است.همچنین دراینجا با توّجه به “مسوز” گل استعاره از شمع هم هست و شمع نیزاستعاره از خودِمعشوق است. ضمنِ آنکه درقدیم در شمع را با مشک مخلوط می‌کردند تا هنگام سوختن فضا رانیز معطّر سازد.

بـلـبـل : استعاره از عاشق است. “پروانه” هم استعاره از عاشق است و در اینجا “بلبل” همان پـروانه است که در آتشِ عشق شمع می‌سوزد.

“از سرِ صدق” : از صمیمِ قلب

ای معشوقِ زیبا و خوش بـویِ من ؛ همانندِ شمع، پروانه‌ی عاشقی را که تمامِ شب به دعاگویی تـو مشغول است،مسوزان.

سوختم درچاهِ صبرازبهرِ آن شمعِ چگل

شاهِ ترکان فارغست ازحالِ ما کورستمی

مـن کـه مـلـــــول گـشتـمـی از نـفـسِ فـرشـتــگـان

قـال و مـَقـــــــــالِ عـالـَمـی مـی‌کـشـم از بـرای تـو

مـلـول : دلتنگ ، دل آزرده ، افسرده

قال و مقال : سر و صدا ، هـیـاهـو

من که در خاموشی وسکوتِ مطلق خوش بوده وهستم ودرخلوتـم حتا از نفسِ لطیفِ فرشتگان هم آزرده خاطر می‌شـوم تنهابه خاطرِ تـوست که ناگزیرم هـیـاهـویِ جهانی را تحمّل می‌کنم.

عارفان عشرت رادرخاموشی وعاشقان آرامش را درسکوت می جویند.

تاچندهمچوشمع زبان آوری کنی

پروانه یِ مرادرسیدای محب خموش

مهرِ رخت سرشت من ، خاکِ درت بهشت من

عشقِ تو سرنوشت من ، راحتِ من رضای تـو

مهرِرویِ تودرفطرت و محبّتِ رخسارتو درسِرشتِ من است. ازازل خاکِ وجودم باآبِ مهرت آغشته شده است.

عشق تو سر نوشت من است از اوّل چنین مقدّرم شده که عاشق توباشم. خاک‌ِ کوی تو بهشت من است. تنهاچیزی که اهمیّت داردرضایتِ خاطرِ توست،رضایتِ توسعادت و راحتىِ من است.

دردایره یِ قسمت مانقطه یِ تسلیمیم

لطف آنچه توفرمایی حکم آنچه تواندیشی

دولـتِ عشـق بـیـن که چـون از سـرِ فـقـر و افـتـخار

گـوشـه‌یِ تـاجِ سلـطـنـت مـی‌شـکـنـد گــــــدای تـو

دولت عشق : عشق به دولت تشبیه شده است.

فـقـر : نیاز مندی ، تهیدستی ، در فرهنگِ عرفانی به درویشی که سالکِ طریقِ الی الله است “فـقـیـر” گـویـنـد ، این فقر همراه با قناعت ، نزد “حـافـــظ” بسیار ستودنی وباارزش است وحاضرنیست به هیچ روی آبرویِ فقر راببرد :

ما آبــرویِ فـقـر و قـنـاعت نمی‌بریم

با پادشه بگوی که روزی مـقـدّرست

چون : چگونه،باچه غرور ومناعتِ طبعی

گوشه یِ تاج شکستن : یعنی تاج را ازرویِ از غرور کج گذاشتن ، کلاه را ازرویِ ناز کردن کج گذاشتن ، نشانه‌ و رسم بزرگی و کلاه داری (پادشاهی) و سروری است :

به باد دِه سر و دستار عالمی یعنی

کـلاه گوشه به آئـیـن سـروری بشکن

بـبـیـن که چگونه گدایِ تو،به میمنتِ دولتِ عشق، درعینِ حالی که درفقر بسرمی برد،امّابا افتخار ومناعتِ طبع ،نسبتِ به سلطنت و پادشاهی،دهن کجی کرده وبی اعتنایی می‌کند. وازمنظری دیگر:ببین که چگونه ،فقیرِکویِ توبه یمنِ دولتِ عشقت به سروری و بزرگی رسیده تاآنجاکه ازروی ناز وافتخار،گوشه یِ تاجِ سلطنت شکسته وآن راکج برسرنهاده است.

برتختِ جم که تاجش معراج آسمانست

همّت نگر که موری باآن حقارت آمد

خـرقـه‌یِ زهـد و جـامِ مـی گـر چه نـه درخـورِ هـم‌اند

ایـن هـمـه نـقـش مـی‌زنــم از جـهـت رضــــــای تـو

“خرقه ی زهـد” در شعر “حـافــظ” نشانه‌ی سالوس و ریاوتزویرست و “جـامِ مـی” نشانه‌یِ خلوص و پاکیِ قلب است. این دو با هم در تقابل وتضـادهستند، شاعرخطاب به معشوق می‌فرماید :به منظورِ جلبِ توّجه وکسبِ رضایتِ تو چه کارهاکه نمی کنم!گاه به این سو (زهدوریاوتظاهر) روی می‌آورم ، گاه به آن سو(اخلاص وبی ریایی و…) هرکاری لازم باشدوازدستم برآیدبرای به دست آوردنِ توانجام می دهم.به قولِ “نشاط اصفهانی”:دردلِ دوست به هرحیله رهی بایدکرد/طاعت ازدست نیایدگنهی بایدکرد.

“نقش” معانیِ بسیاری دارد.دراینجا نقش بازی کردن، کنایه از “فریبکاری” به معنایِ انجام دادنِ کارهایست که یک بازیگر در هنگامِ نمایش وایفایِ نقش انجام می‌دهـد.

به بیانی دیگر: اگر چه پارسایی و شرابخواری با هم سازگار نیستند امّـا من این هر دو نقش را بازی می‌کنم تا رضایت و تـوّجـه تـو را به دست آورم .

فراق و وصل چه باشدرضایِ دوست طلب

که حیف باشد از او غیرِ او تمنّایی

شـورِ شـــراب عـشـق تــو آن نـفـسـم رود ز ســــر

کـایـن ســر پـرهـوس شــــود خـاک در سـَــرای تـو

هیجان و شور وسرمستیِ عشق تو آن زمان از این سر پرهوس ولبریز ازآرزو بیرون خواهد رفت که من بمیرم و خاک درِدرگاهِ خانه‌ی تـو شوم.

حال که شاعر دردورانِ زندگانی به وصالِ یار نرسیده، امیدواراست که پس ازمرگ،خاکِ آستانه یِ معشوق گردد،البته درصورتی که بخت مساعدباشدوناگاه بادی جابجایش نکند.

ذرّه یِ خاکم ودرکویِ توام جای خوشست

ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

شـاه‌نـشـیـنِ چشـمِ مـن تـکـیـه‌گهِ خـیـالِ تــوست

جـایِ دعــاست شـــاهِ مـن بی تـو مـبـــاد جایِ تـو

شاه نشینِ چشم : بهترین نقطه یِ چشم ، چشم را به کاخی تشبیه کرده و بهترین جایِ آن را برایِ شاه(معشوق) اختصاص داده است.

جای دعاست : جای آن است که دست به دعابرداریم، شایسته دعا کردن است.ازمنظری دیگر:به حرمتِ حضورِوجودِ مبارکِ تو(شاه)،چشمِ من قداست پیداکرده وحریمِ حرم ِیار شده است.محلِّ رازونیازشده است.الهی که هرگز این نقطه(شاه نشینِ چشمِ من) بی حضورِ تونباشد. جایـگاهِ تـو از تـو خالی نشود ، در این جایگاه جاودان بمانی. از چشمِ من که جایِ تو است هرگزنـروی ، از من دور نـشـوی.

نکته یِ حافظانه اینکه:

گرچه بظاهرشاعر معشوقِ خویش را دعا می کند، امّا در اصل بااجابت شدنِ این دعا،مقصودِدلِ شاعربرآورده می گرددومنافعِ این دعابرایِ خودشاعر بیشترازشاه است !.

می کندحافظ دعایی بشنو آمینی بگو

روزیِ ما باد لعلِ شکّرافشانِ شما

خوش چمنی‌ست عارضت خاصه که در بهارِ حسن

حــافــــــظ خوش کلام شد مرغِ سخن‌سـُرای تـو

عـارض : چهره ، رخسار

چمنِ عارض : موهایِ نرم و لطیف گرداگردِصورت معشوق به چمنی خرّم تشبیه شده است.

سخن سـُرای : سخن سـُراینده ، ترانه خوان وسُراینده یِ شعر وآواز

چهره‌یِ زیـبـای تـو همانـنـدِ چمنی باصفاوخرّم و زیباست بـه ویـژه ابنکه در بهارِزیباییِ تو ، حـافــظِ خوش لحجه وخوش آواز، در باره یِ زیباییهایِ تو شعرمی سرایدوآوازمی خواند. (رندانه وحافظانه می‌گوید که شعرِ حافـظ بر زیبایی هایِ تو افزوده است.

اگرچه حُسنِ تو ازعشقِ غیرمستغنیست

من آن نیم که ازاین عشقبازی آیم باز

Article source: http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh411/

               
N1443342473 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1358061049 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1349364521 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1352615862 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
آموزش جامع تصویری سنتور-اورجینال--550 مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال
     

توسط استاد علیرضا عبداللهی

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش
 

     
15,500 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 12,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 15,600 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 5,500 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
     
               
N1313994219 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1359616648 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1359616764 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1411729712 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqe 50 سال موسیقی ایران /اورجینال 50 سال موسیقی ایران /اورجینال بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش مجازی دف
     

توسط اساتید برجسته ویولن کلاسیک
شماره مجوز: 155/6545

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

دو نرم افزار+کتاب آموزش دف مشق عشق

     
22,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 6,900 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 5,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 35,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
     
               
N1333052538 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1333020646 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1324743933 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1338407569 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
مجموعه موسیقی کلاسیک آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام) 50 سال موسیقی سنتی موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشن
     

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

مجموعه موزیک بی کلام آرامش خیال
موسیقی درمانی
گلچینی از بهترینهای جهان
اورجینال
 

فول آرشیو 50 سال موسیقی قدیمی و اصیل ایران با بالاترین کیفیت موجود 
اورجینال

شماره مجوز 155/731482
اورچینال

     
14,500 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 14,800 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 14,500 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 18,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
     
               
N1402842581 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1420625357 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1491529432 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1318183703 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265 یادگه موسیقی ایران-اورجینال آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203 پکیج طلایی موسیقی سنتی ایران
     

آشنایی با تمام نکات ریتم سازی .بصورت گام به گام از مبتدی تا حرفه ای

-حاوی 2 CDاورجینال-MP3- عبدالعلی وزیری-عبدالوهاب شهیدی-عمادرام-

کیفیت عالی

بیش از 20 GB موسیقی سنتی ایرانی
بالاترین کیفیت نسبت به سایر محصولات
اوریجینال

     
7,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 7,900 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 10,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 23,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
     
               
N1318754401 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1319984771 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1429427240 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1349247504 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
تنبک نوازی بهمن رجبی منتخب آثار سید جواد ذبیحی پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472 آموزش سه تار/اورجینال
     

سخنرانی وتنبک نوازی بهمن رجبی 
استاد بی بدیل
دونوازی رضا خراشادی زاده
اورجینال

منتخب آثار سید جواد ذبیحی
کیفیت اورجینال

این مجموعه آموزشی به همراه کلیه نرم افزار های آهنگ سازی و خوانندگی می باشد

آشنایی و آموزش کامل تمامی نکات سه تار

     
12,900 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 13,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 20,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 15,600 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
     
               
N1419177417 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1419177545 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1419177722 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1419177816 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها موزیک بی کلام موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینال موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینال موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)
     

بیش از 100 شاثر از نوزندگان چیره دست درهرکدام از قسمتها گیتار کلاسیک-فلامنگو

-انتخاب ملودی ها توسط کارشناسان و روانشناسان

-حاوی 5 CD - موزیک فیلم های EVITA- DOORS- BLOW- CLUELESS

به صورت MP3- شامل آثار برگزیده موسیقی ایرانی-قابل پخش در تمامی دستگاه ها

     
9,300 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 6,500 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 6,300 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 9,400 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
     
               
N1419177090 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1419176318 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1419176565 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1318277040 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینال نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینال موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینال فیلم آموزشی The Art Of Violin
     

موزش تئوری موسیقی-همراه با تمرین و اجرا-آشنایی با مضراب

نرم افزار ساز شناسی ملل-آشنایی با بیش از 200 نوع ساز مختلف با جزئیات و..

موسیقی ملل-موسیقی کشورهای گوناگون جهان-قابل اجرا بر روی دستگاههای مجهز به MP3

اورجینال
شماره مجوز 155/6545

     
6,900 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 8,300 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 9,300 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 14,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱
     
     
               
N1352319177 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ N1359062220 گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱    
     
فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینال آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورک    
     

اورجینال
شماره مجوز:155/394028

اورجینال
شماره مجوز:14/25365412

   
     
18,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ 90,000 تومان buy گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱        

دیدگاه خود را به ما بگویید.

*

code