شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف پ

1058f  %D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1 %D8%A8%D8%A7 %D9%BE 300x154 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی

اسم دختر با پ

ردیف
اسم فارسی
 معنی نام

۱
پاپوک
  نعنای دشتی با گل آذینی مثل سنبل

۲
پادمیرا
 جاویدان، نگهبان مهر و محبت، نگهدارنده عشق

۳
پادنا
 اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، منطقه ای در شمال کوه دنا و نیز نام نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می باشد.

۴
پادینا
 در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود.

۵
پارامیدا
 پارامیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا و دانشمند و نیز بانوی پرمهر است.

۶
پاردیس
  پردیس: بهشت

۷
پارمیدا
  = پارامیدا، پارامیس، پرمیس = بانوی دانشمند یا بانوی پرمهر

۸
پارمیس
 پرمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانشمند یا بانوی پرمهر است.

۹
پارمین
  نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی

۱۰
پارنا
 نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر

۱۱
پاشنگ
  خوشه ی انگور

۱۲
پاک آفرین
  آفریننده پاک

۱۳
پاک رخ
  پاکیزه رو، زیبا رو

۱۴
پاک گوهر
  پاک گهر

۱۵
پاکدخت
  دختر پاک و عفیف

۱۶
پاکنوش
  پاک نوشنده

۱۷
پالیز
  باغ

۱۸
پامچال
  گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی

۱۹
پانتی
  نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی

۲۰
پانیا
 محافظ نگهدارنده

۲۱
پانیذ
  شکر، فانیذ

۲۲
پانیک
 کسی که قدمش نیک است، خوش قدم

۲۳
پایون
 پیرایه، زیور، آرایش

۲۴
پاییز
 هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو

۲۵
پاییزان
  هنگام پاییز

۲۶
پدیده
  آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تجربه کرد، شخص یا حادثه چشمگیر

۲۷
پرارین
  خوب و نیکو

۲۸
پرارین دخت
  دختر نیکو و خوب

۲۹
پربها
  با ارزش، قیمتی، ارزشمند

۳۰
پرتو
  درخشش، تلألو

۳۱
پرخیده
  از لغات اساطیری است.

۳۲
پردخت
 یا مخفف پریدخت

۳۳
پردیز
  پردیس

۳۴
پردیس
 فردوس، باغ، بستان

۳۵
پرزاد
  پر + زاد (زاده)، مخفف پری زاده

۳۶
پرسا
 نرم و لطیف مانند پر

۳۷
پرستش
 نیایش، عبادت

۳۸
پرستک
  پرستو

۳۹
پرستو
  پرنده ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.

۴۰
پرستوک
  پرستو نام اصیل پارسی

۴۱
پرسون
 برهون هاله، خرمن ماه

۴۲
پرسیا
  پرشیا

۴۳
پرشاد
  نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

۴۴
پرک
  ستاره سهیل، تاج

۴۵
پرگام
 نام امپراطوری ای در زمان سلوکیان

۴۶
پرگان

۴۷
پرگشا
 پرگشاینده، پرواز کننده

۴۸
پرگل
  (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل

۴۹
پرگل
  (به ضم پ) دارای گلهای زیاد، پر از گل

۵۰
پرگون
  لطیف چون پر

۵۱
پرمون
  زینت و آرایش

۵۲
پرمیس
 پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش کبیر، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است.

۵۳
پرن
 پروین

۵۴
پرنا
  پرنیان

۵۵
پرناز
  مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)

۵۶
پرناک
  جوان، برنا

۵۷
پرند
  پرن، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده

۵۸
پرندخت
  دختر لطیف چون پرند (پرند = پارچه از جنس ابریشم)

۵۹
پرنددخت
  پرندخت

۶۰
پرنددیس
  پرندیس

۶۱
پرندک
  پشته، کوه کوچک

۶۲
پرندوش
  پس پریشب

۶۳
پرندیس
  نرم و لطیف چون پرند

۶۴
پرندین
  نرم و لطیف چون پرند

۶۵
پرنسا
 مانند ستاره پروین، دیبای منقش و لطیف، پرنیان

۶۶
پرنوش
 به ضم پ، شیرین، زیبا، دوست داشتنی

۶۷
پرنون
  پرنیان

۶۸
پرنیا
 فرنیا

۶۹
پرنیان
  پارچه ی ابریشمی دارای نقش و نگار

۷۰
پرنین
  مانند پر

۷۱
پرو
  پروین

۷۲
پروا
  ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه

۷۳
پروانه
  حشره ای زیبا با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده از پولکهای رنگارنگ

۷۴
پرور
  ریشه پروردن، دارای پر

۷۵
پروش
  لطیف چون پر

۷۶
پروین
  دسته ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا

۷۷
پری
  در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار و نامرئی که گاه خود را نشان می دهد و با جمالش انسان را فریفته خود می کند.

۷۸
پری پیکر
  آنکه اندامی زیبا چون پری دارد

۷۹
پری تاج
  پری (موجود افسانه ای بسیار زیبا) + تاج، سرآمد پریان

۸۰
پری جان
  مرکب از پری + جان (اژه محبت آمیز در خطاب به اشخاص، به معنی عزیز)

۸۱
پری دخت
  دختر پری، نام دختر پادشاه چین که سام پسر نریمان عاشق او شد و زال پدر رستم از او زاده شده است.

۸۲
پری سیما
  پری (فارسی) + سیما (عربی) پریچهره، زیبارو

۸۳
پری گل
  زیبا چون گل و پری

۸۴
پری ویس
  نام زنی در ویس و رامین

۸۵
پریا
  زیبا چون پری

۸۶
پریاس
 گلبرگ یاس، زیبا و با طراوت، شاداب و جذاب

۸۷
پریان
  پری ها

۸۸
پریچه
  پری کوچک

۸۹
پریچهر
 پریچهره

۹۰
پریچهره
  آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو

۹۱
پریرخ
  پریچهره، زیبا رو

۹۲
پریرو
  پری چهره، زیبا رو

۹۳
پریزاد
  زاده پری، زیبا، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

۹۴
پریزاده
  پریزاد

۹۵
پریژه
 پری کوچک

۹۶
پریسا
  مانند پری، زیبا چون پری

۹۷
پریسان
 مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری

۹۸
پریشا
  پری شاه، شاه پری ها

۹۹
پریفام
  زیبا چون پری

۱۰۰
پریفر
 دختر زیبا و با وقار، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است، مرکب از پری و فر

۱۰۱
پریماه
  زیبا چون ماه و پری

۱۰۲
پرین
  نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر گبادشاه که یک نسخه از اوستا را به زبان پهلوی برای دستوران و موبدان هندی رونویسی کرد.

۱۰۳
پریناز
  دارای ناز و کرشمه ای چون پری

۱۰۴
پرینام
  دارای نامی زیبا

۱۰۵
پرینوش
  دارای نامی زیبا

۱۰۶
پریوش
  زیبا چون پری

۱۰۷
پسته
  میوه ای کوچک و بیضوی که مغز آن خوراکی است، در شعر استعاره از دهان معشوق

۱۰۸
پگاه
  سپیده دم، صبح زود

۱۰۹
پوپک
  پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد

۱۱۰
پوپه
  پوپک

۱۱۱
پوران
  پوران دخت

۱۱۲
پوران
 یادگار، جانشین

۱۱۳
پوران دخت
  از شخصیت های شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسانی و دختر خسرو پرویز پادشاه ساسانی

۱۱۴
پولک
  دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزیین لباس به کار می رود ، فلس ماهی که روی بدن ماهی را پوشانده است.

۱۱۵
پونا
  در گویش سمنان پونه

۱۱۶
پونه
  گیاهی معطر از خانواده نعناع

۱۱۷
پیچک
  گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد.

۱۱۸
پیدرا
 رودی در امریکا

۱۱۹
پیروزدخت
  مرکب از پیروز (فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت (دختر)، نام دختر فیروز پسر قباد پادشاه ساسانی

۱۲۰
پیمانه
  جام شراب

۱۲۱
پیوند
  پیوسته بودن دو یا چند کس یا چیز به هم

www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با پ

Article source: http://www.namefarsi.com/نام-دختر-با-پ/

               
N1443342473 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1358061049 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1349364521 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1352615862 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
آموزش جامع تصویری سنتور-اورجینال--550 مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال
     

توسط استاد علیرضا عبداللهی

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش
 

     
15,500 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 12,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 15,600 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 5,500 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
     
               
N1313994219 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1359616648 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1359616764 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1411729712 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqe 50 سال موسیقی ایران /اورجینال 50 سال موسیقی ایران /اورجینال بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش مجازی دف
     

توسط اساتید برجسته ویولن کلاسیک
شماره مجوز: 155/6545

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

دو نرم افزار+کتاب آموزش دف مشق عشق

     
22,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 6,900 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 5,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 35,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
     
               
N1333052538 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1333020646 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1324743933 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1338407569 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
مجموعه موسیقی کلاسیک آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام) 50 سال موسیقی سنتی موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشن
     

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

مجموعه موزیک بی کلام آرامش خیال
موسیقی درمانی
گلچینی از بهترینهای جهان
اورجینال
 

فول آرشیو 50 سال موسیقی قدیمی و اصیل ایران با بالاترین کیفیت موجود 
اورجینال

شماره مجوز 155/731482
اورچینال

     
14,500 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 14,800 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 14,500 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 18,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
     
               
N1402842581 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1420625357 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1491529432 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1318183703 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265 یادگه موسیقی ایران-اورجینال آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203 پکیج طلایی موسیقی سنتی ایران
     

آشنایی با تمام نکات ریتم سازی .بصورت گام به گام از مبتدی تا حرفه ای

-حاوی 2 CDاورجینال-MP3- عبدالعلی وزیری-عبدالوهاب شهیدی-عمادرام-

کیفیت عالی

بیش از 20 GB موسیقی سنتی ایرانی
بالاترین کیفیت نسبت به سایر محصولات
اوریجینال

     
7,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 7,900 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 10,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 23,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
     
               
N1318754401 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1319984771 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1429427240 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1349247504 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
تنبک نوازی بهمن رجبی منتخب آثار سید جواد ذبیحی پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472 آموزش سه تار/اورجینال
     

سخنرانی وتنبک نوازی بهمن رجبی 
استاد بی بدیل
دونوازی رضا خراشادی زاده
اورجینال

منتخب آثار سید جواد ذبیحی
کیفیت اورجینال

این مجموعه آموزشی به همراه کلیه نرم افزار های آهنگ سازی و خوانندگی می باشد

آشنایی و آموزش کامل تمامی نکات سه تار

     
12,900 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 13,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 20,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 15,600 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
     
               
N1419177417 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1419177545 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1419177722 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1419177816 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها موزیک بی کلام موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینال موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینال موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)
     

بیش از 100 شاثر از نوزندگان چیره دست درهرکدام از قسمتها گیتار کلاسیک-فلامنگو

-انتخاب ملودی ها توسط کارشناسان و روانشناسان

-حاوی 5 CD - موزیک فیلم های EVITA- DOORS- BLOW- CLUELESS

به صورت MP3- شامل آثار برگزیده موسیقی ایرانی-قابل پخش در تمامی دستگاه ها

     
9,300 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 6,500 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 6,300 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 9,400 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
     
               
N1419177090 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1419176318 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1419176565 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1318277040 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینال نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینال موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینال فیلم آموزشی The Art Of Violin
     

موزش تئوری موسیقی-همراه با تمرین و اجرا-آشنایی با مضراب

نرم افزار ساز شناسی ملل-آشنایی با بیش از 200 نوع ساز مختلف با جزئیات و..

موسیقی ملل-موسیقی کشورهای گوناگون جهان-قابل اجرا بر روی دستگاههای مجهز به MP3

اورجینال
شماره مجوز 155/6545

     
6,900 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 8,300 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 9,300 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 14,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی
     
     
               
N1352319177 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی N1359062220 اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی    
     
فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینال آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورک    
     

اورجینال
شماره مجوز:155/394028

اورجینال
شماره مجوز:14/25365412

   
     
18,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی 90,000 تومان buy اسم دختر فارسی با پ نام دخترانه از حرف پ | نام فارسی        

دیدگاه خود را به ما بگویید.

*

code