شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

آموزش آواز خوانی

نتایج جستجو آموزش آواز
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال آموزش آواز اورجینال خرید آموزش کامل ردیف آوازی سنتی ایران/اورجینال

آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

"آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی
"

آموزش گام به گام آواز را برای شما شرح می دهد و به صورت تصویری آموزش می دهد

خرید آموزش کامل ردیف آوازی سنتی ایران/اورجینال

14,900 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال 13,900 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی - استاد محمود کریمی/اورجینال 30,000 تومان خرید آموزش آواز اورجینال 12,500 تومان خرید خرید آموزش کامل ردیف آوازی سنتی ایران/اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

تئوری موسیقی
تعریف موسیقی
نام نت‌های موسیقی
خطوط اضافه
آموزش آواز
تصنیف آغازین

تئوری موسیقی
تعریف موسیقی
نام نت‌های موسیقی
خطوط اضافه
آموزش آواز
تصنیف آغازین

12,500 تومان خرید خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال 13,500 تومان خرید آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال 8,500 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال 9,500 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

ردیف آوازی محمود کریمی بهترین ردیف برای آموزش آواز می باشد.

ردیف آوازی محمود کریمی بهترین ردیف برای آموزش آواز می باشد.

عناوین آواز و تصنیف خوانی :
1 درباره آواز
2 آواز و تصنیف و ترانه
3 تئوری موسیقی

آموزش آواز و تصنیف خوانی
عناوین آواز و تصنیف خوانی :
1 درباره آواز …

8,500 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال 7,500 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال 9,500 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال 12,500 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال

استاد محمود کریمی (۱۳۰۶- ۱۳۶۳) در موسیقی ایران شخصیت بی نظیر و استثنایی است

قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

12,500 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال 14,700 تومان خرید بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال 10,000 تومان خرید بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال 8,800 تومان خرید بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی

10,000 تومان خرید آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال 13,500 تومان خرید آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال 7,000 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال 12,000 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی - استاد محمود کریمی/اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال

ردیف آوازی محمود کریمی بهترین ردیف برای آموزش آواز می باشد.

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

عناوین آواز و تصنیف خوانی :

1 درباره آواز

2 آواز و تصنیف و ترانه

9,500 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی - استاد محمود کریمی/اورجینال 8,500 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال 11,300 تومان خرید آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال 8,500 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی – اورجینال شرکتی

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی

خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی

آموزش کامل ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی به روایت استاد کریمی

11,000 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال 4,900 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی - استاد محمود کریمی/اورجینال 12,500 تومان خرید خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی اورجینال 9,500 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی - اورجینال شرکتی
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
خریدآموزش کامل ردیف آوازی سنتی – استاد محمود کریمی خریدآموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی اورجینال آموزش کامل ردیف آوازی سنتی ایران – استاد کریمی/اورجینال خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)

کاملترین مجموعه آموزشی ردیف آوازی ایران
استاد محمود کریمی
دوره صوتی

برای اولین بار در ایران
آموزش کامل ردیف آوازی و دستگاه های موسیقی

کاملترین مجموعه آموزشی ردیف آوازی ایران
استاد محمود کریمی

آموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)
1CD

12,500 تومان خرید خریدآموزش کامل ردیف آوازی سنتی - استاد محمود کریمی 12,500 تومان خرید خریدآموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی - استاد محمود کریمی اورجینال 12,500 تومان خرید آموزش کامل ردیف آوازی سنتی ایران - استاد کریمی/اورجینال 12,500 تومان خرید خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی) آموزش آواز و تصنیف خوانی اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی – اورجینال آموزش مباحث فنی و تکنیکی خوانندگی

آموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)
1CD

آموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)
1CD

نرم‌افزار مقدماتی آموزش آواز بصورت مالتی مدیا
فیلم ، صوت ، نت ، فیلم، متن

آموزش برررسی تکنیک های یک خواننده مطرح با خوانندگی و تکنیک ها و جنبه های فنی آن

12,500 تومان خرید خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی) 12,500 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی اورجینال 14,500 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی - اورجینال 6,500 تومان خرید آموزش مباحث فنی و تکنیکی خوانندگی
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال

روشی فوق تصور برای حفظ کردن ، اعداد ، فرمول های دشوار و .. بیاموزید

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی

13,800 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی - استاد محمود کریمی/اورجینال 4,900 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی - استاد محمود کریمی/اورجینال 5,800 تومان خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال 12,000 تومان خرید آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی - استاد محمود کریمی/اورجینال

صفحه:

1 2